به منظور استفاده کاربران و راهنمای توسعه دهنده و برنامه نویسان از API فراروم، میتوانید از نمونه کدهای مشابه ذیل مطابق دستورالعمل اتخاذ شده روی پلن خریداری شده استفاده نمایید:

نکات عمومی API فراروم

کلیه درخواست ها طبق داکیومنت ارائه شده به دو صورت POST یا GET به سرورهای API فراروم انجام خواهند شد. چنانچه در درخواست شما سرور مبدا و همچنین دامین درخواست شده تغییری یابد، حتما بایستی با تیم پشتیبانی از طریق تیکت موضوع را اعلام  نمایید در غیر اینصورت سرورهای API فراروم به شما پاسخ نخواهند داد. حتما نیاز است که توکن خریداری شده را در ارسال درخواست ها ارسال نمایید. چنانچه توکن منقضی شود، سرورهای API فراروم به شما پاسخ نخواهند داد.
در ادامه نمونه درخواست های GET آورده شده است. نمونه درخواست های POST نیز به همین روال میباشند:

نمونه کد NodeJS

var request = require("request");

var options = { method: 'GET',
 url: 'https://dedicated-server-fararoom-api-URL/api/fararoom_api/fr_create_session',
 qs: 
  { TOKEN: '5q5ZQ715aLN2Jb5q5ZQ715aLN2Jb5q5ZQ715aLN2Jb48RA47M5q5ZQ715aLN2Jb3g84a3aLN2Jb3g84mB06z',
   sessionId: '12345',
   sessionTitle: 'mytitleForFaraRoomAPI',
   userId: '123',
   name: 'ali',
   family: 'mohammadi' },
 headers: 
  { 'cache-control': 'no-cache' } };

request(options, function (error, response, body) {
 if (error) throw new Error(error);

 console.log(body);
});

 

نمونه کد Python

import requests

url = "https://dedicated-server-fararoom-api-URL/api/fararoom_api/fr_create_session"

querystring = {"TOKEN":"5q5ZQ715aLN2Jb5q5ZQ715aLN2Jb5q5ZQ715aLN2Jb48RA47M5q5ZQ715aLN2Jb3g84a3aLN2Jb3g84mB06z","sessionId":"12345","sessionTitle":"mytitleForFaraRoomAPI","userId":"123","name":"ali","family":"mohammadi"}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring)

print(response.text)

نمونه کد PHP

<?php

$request = new HttpRequest();
$request->setUrl('https://dedicated-server-fararoom-api-URL/api/fararoom_api/fr_create_session');
$request->setMethod(HTTP_METH_GET);

$request->setQueryData(array(
 'TOKEN' => '5q5ZQ715aLN2Jb5q5ZQ715aLN2Jb5q5ZQ715aLN2Jb48RA47M5q5ZQ715aLN2Jb3g84a3aLN2Jb3g84mB06z',
 'sessionId' => '12345',
 'sessionTitle' => 'mytitleForFaraRoomAPI',
 'userId' => '123',
 'name' => 'ali',
 'family' => 'mohammadi'
));


try {
 $response = $request->send();

 echo $response->getBody();
} catch (HttpException $ex) {
 echo $ex;
}